S.C. DOLPHIN COMMUNICATION MANAGEMENT S.R.L. cu sediul social calea Văcărești 252-254, etaj 4, biroul nr. 6, sector 4, Bucureşti, având CUI nr. RO30755745, şi număr de ordine în registrul comerţului J40/11496/2012, reprezentată de Chivu Oana Andreea în calitate de Administrator, („Dolphin Communication Management”) prelucrează date cu caracter personal în măsura permisă de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulaţia libera a acestor date, de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, situațiile în care le transferăm, precum și drepturile pe care dumneavoastră le aveți în privința prelucrării datelor personale.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 1. Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședință, codul numeric personal, numărul de telefon fix/ mobil, serie și număr act de identitate etc;
 • Informații despre serviciile și produsele pe care le-ați achiziționat (de la Dolphin Communication Management și partenerii săi);
 • Informații colectate din surse publice, baze de date de integritate și birouri de credit;
 • Dacă se impune din punct de vedere legal în scopuri de conformare, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau a unui terț afiliat dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră, care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre;
 • Informații privind preferințele dumneavoastră, dacă acestea sunt relevante serviciilor pe care le prestăm;

În anumite situații în care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”). Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar pe baza consimțimântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană  care ne comunică aceste date, în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date, sau dacă prelucrarea este necesară pentru îndreptarea unei situații juridice (de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță);

 1. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate prin intermediul site-ului www.dolphinmanagement.ro, dacă ați fost de acord să ni le furnizați prin acțiuni precum completarea formularelor, prin trimiterea de e-mailuri sau prin solicitarea unei oferte prin. Datele pe care le prelucrăm sunt folosite în scopurile specificate sau care rezultă din solicitarea dumneavoastră (de exemplu, dacă ați completat un formular de cerere ce ofertă, vă putem contacta pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre).

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a)    Pentru a vă furniza produsele sau serviciile pe care ni le-ați solicitat și pentru a rezolva orice problemă legată de acestea;

b)    Pentru activități comerciale de vânzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vânzari;

c)    Pentru activități post-vânzare, cum ar fi: servicii de relații cu clientii, informarea utilizatorilor/clienților;

d)    Pentru gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu Dolphin Communication Management, inclusiv pentru procesarea plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;

e)    Pentru protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;

f)     Pentru identificarea persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;

g)    Pentru respectarea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legale;

h)   Pentru realizarea de sondaje, cercetări, studii de piață și statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor Dolphin Communication Managementși înțelegerea preferințelor clienților;

i)     Pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de Dolphin Communication Management sau partenerii acestuia, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră;

j)     În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Vom prelucra date personale în scopurile menționate la punctele h și i va avea loc doar cu consimțământul dumneavoastră expres.

 1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face pe baza unuia dintre temeiurile de mai jos:

 • Prelucrarea este efectuată în baza consimțământului dumneavoastră explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Dolphin Communication Management, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.
 1. Destinatari ai datelor personale

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari:

 • Autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);
 • Companiile din grupul Dolphin Communication Management și parteneri contractuali ai acesteia;
 • Furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților);
 • Instituții bancare;
 • Instanțe de judecata sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

Dolphin Communication Management va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, care nu oferă un grad de protecție adecvat. În cazul în care transferul către astfel de țări este necesar, Dolphin Communication Management va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

Dolphin Communication Management ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat, indiferent de locul în care sunt transferate.

 1. Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal colectate de Dolphin Communication Management vor fi prelucrate:

 • pe toata perioada executării contractului
 • ulterior încetării contractului, pentru o perioada de 10 ani
 • ulterior expirării perioadei de 10 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă sau termenele de retenție prevăzute de legislația în domeniu și de politica de retenție stabilită de Dolphin Communication Management.

Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicării comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de dumneavoastră.

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fața de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
 1. Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna Aprilie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Modalități de contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la calea Văcărești 252-254, etaj 4, biroul nr. 6, sector 4, Bucureşti sau un e-mail la adresa office@dolphinmanagement.ro.

De asemenea, în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă aflați că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin una din metodele de mai sus.